Župan Občine Krško

Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško, (rojen 28. 3. 1956) je inženir gradbeništva in diplomirani ekonomist z magisterijem iz poslovanja in informatike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, specializacijo iz javnih financ in davčnega svetovanja pa je opravil na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

V gradbeni operativi je bil 14 let zaposlen kot gradbeni inženir, leta 1990 pa je v Krškem ustanovil lastno podjetje Hermes, ki se ukvarja s poslovno informatiko in razvojem IT tehnologij ter poslovnim svetovanjem.

V obdobju 1998 – 2002 je bil član upravnega odbora NEK, v letih 2006 – 2009 pa član nadzornega sveta družbe GEN energija. Dva mandata je bil tudi član nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Od leta 1998 do leta 2010 je bil tri mandate občinski svetnik občine Krško na listi SLS.

Prvič je bil za župana izvoljen marca 2012 in nato oktobra 2014. Ponovno je bil za župana občine Krško izvoljen novembra 2018.

Pogled na Dolgoročno vizijo EU za podeželska območja in na Pametne vasi:

Občina Krško pokriva zelo razvejano področje, saj ima tipično mestno območje in industrijo, večina pa je podeželska, zato kot župan veliko aktivnosti in naložb usmerja v to področje. Predvsem si prizadeva za izboljšanje pogojev kmetovanja z naložbami, kot so komasacije in agromelioracije ter vzpostavljanje in širjenje namakalnih sistemov. Hkrati pa se zaveda problematike staranja prebivalstva in posledično izzivov, ki jih ta prinaša. Njegov cilje je predvsem omogočanje kakovostnega bivanja starejših v podeželskem okolju, zato podpira in sodeluje v projektu Srebrne vasi.